AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Zajištění monitorování a hodnocení

Do plánu udržitelné mobility je nutno zapracovat postup pro monitorování a vyhodnocování (evaluaci) např. v podobě přílohy SUMP „Monitorovací a evaluační plán“. Cílem je zajistit sledování celého plánovacího procesu a poučit se z celého procesu. Je užitečné zjistit, která opatření fungují lépe a která hůře, a sbírat argumenty pro možné uplatnění obdobných opatření v budoucnu ve větším měřítku.

Monitorování a evaluace plánovacího procesu i realizace opatření jsou zásadní pro efektivnost celého plánu, pomáhají s rozpoznáním a předvídáním obtíží při přípravě a realizaci Plánu udržitelné městské mobility a v případě nutnosti též s „přebalíčkováním“ opatření za účelem efektivnějšího dosahování konkrétních cílů s dostupnými finančními prostředky. Poskytuje též data o efektivnosti plánu a jeho jednotlivých opatření. Těm, kteří za činnosti odpovídají, to umožňuje odůvodnit vynaložené finanční prostředky. Mechanismus vykazování by měl zajistit, aby výsledky vyhodnocování poskytovaly smysluplnou zpětnou vazbu, a tím všem aktérům umožňovaly zvažovat a provádět případné úpravy (např. při dosažení konkrétního cíle nebo když si opatření očividně vzájemně odporují). Monitorovací a evaluační plán by měl být vypracován již na začátku procesu v rámci Aktivity A.2, detailněji pak rozpracovaný v Aktivitě D.3 v návaznosti na jednotlivé cíle. Ideálně by měl být přiřazen ke každému SMART cíli minimálně jeden sledovaný indikátor.

Indikátory jsou ukazatele vývoje určitého jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Indikátory by měly být dostatečně jednoduché a srozumitelné (např. počet přepravených osob, dělba přepravní práce, obsazenost vozidla atd.) a jejich hodnoty počítány shodnou metodou z důvodu jejich srovnatelnosti v čase (a ideálně i mezi městy navzájem).

Indikátorům budou přiřazeny výchozí a cílové hodnoty. Cílové hodnoty jsou zásadní, protože v kvantifikované podobě vyjadřují všechny cíle. Pokud indikátory nemohou být kvantifikovány, musí být definovány alespoň kvalitativně tak, aby byly jasně vyhodnotitelné. Cílové hodnoty by měly být dostatečně ambiciózní, ale zároveň realistické – odpovídat rozsahu plánovaných aktivit a množství finančních prostředků určených na realizaci opatření. Zároveň by každý indikátor měl mít zajištěný spolehlivý a dostupný zdroj dat. V opačném případě nebude dostatečně sledován, a je tudíž zbytečný a měl by být nahrazen vhodnějším indikátorem. 

Vyhodnocování by mělo zahrnovat tyto typy indikátorů:

Plánovací proces realizace opatření: Efektivnost využití prostředků investovaných do opatření; proces realizace, např. načasování realizace, kvalita (procesní indikátory).

Seznam možných indikátorů zachycuje následující tabulka.

I) Indikátory výstupů – v rozdělení na „tvrdá“ opatření (infrastrukturní) a tzv. „měkká“ opatření a na témata:

  1. Individuální automobilová a motocyklová doprava
  2. Parkování
  3. Veřejná doprava
  4. Pěší doprava a cyklistická doprava
  5. Nákladní doprava a městská logistika
  6. Intermodalita

Např. počet km nově vybudované cyklistické infrastruktury / počet nových linek / nárůst km nově obsluhovaných území atd.

II)  Indikátory výsledků / dopadů (zpracováno dle evropského projektu Distillate)

  1. Indikátory dopadů na životní prostředí

 

Oblast

Hlavní výstup / dopad

Průběžný výstup

Omezují emise na míru, kterou je naše planeta schopna absorbovat

CO2 emise od koncového uživatele/osobu

Změna v množství ujetých km silniční dopravou v  oblasti

emise CO2 emitované v lokalitě

Acidifikace (okyselení)

Roční průměrná koncentrace NO2

 

 

Roční emise SO2

Chrání lidské zdraví

Dny, kdy je znečištění střední nebo vysoké

Emise pevných částic

Dny, kdy je znečištění střední nebo vysoké pro PM10

Rurální oblasti: počet dnů, kdy je znečištění střední nebo vysoké pro O3

Změna v množství ujetých km silniční dopravou v  oblasti

Používání obnovitelných zdrojů

Energetická efektivita dopravního sektoru / ekonomiky

Změna v množství ujetých km silniční dopravou v  oblasti

 

 

Kongesce (zpoždění vozidel)

 

 

Obsazenost vozidel HD

Minimalizuje vznik hluku

Lidé, kteří považují stávající hladinu dopravního hluku jako neakceptovatelnou

Úrovně hluku

 

 

Změna v množství ujetých km silniční dopravou v  oblasti

Minimalizuje dopady na půdu/vody

Čistá ztráta důležitých míst (historických)

Ztráta nebo zničení historických oblastí

 

 

Ztráta nebo zničení významných budov

 

 

Ztráta nebo zničení středověkých monumentů

Čistá ztráta půdy

% chráněné půdy zničené nebo jinak ztracené

 

 

Stavební odpad jdoucí na skládku

Čisté ztráty prostředí pro rostliny/živočichy, znečištění ovzduší, ztráty půdy

Čistá změna v přírodních / přírodě blízkých ekosystémech

 

 

Změny v populacích vybraných druhů

 

 

Ptačí populace

Čisté ztráty vod

Délka řek s dobrou kvalitou vody

 

 

Biodiverzita v oblastech podél vod

Tabulka : Indikátory dopadů na životní prostředí

  1. Indikátory dopadů na ekonomiku 

Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky

Celkový výstup ekonomiky (HDP a HDP/hlavu)

Regionální HDP

Kongesce - průměrný ztracený čas na vozokm

Podpora vyváženému místnímu rozvoji

Pracovní úrazy a úmrtí; ztracený pracovní čas v důsledku onemocnění

 

 

Reálné změny v dopravních nákladech

Efektivní provoz HD

Dopravní efektivita

Kongesce - průměrný ztracený čas na vozokm

 

 

Dodržování jízdního řádu

 

 

Zpoždění pěších (na přechodech pro chodce)

Tabulka 5: indikátory dopadů na ekonomiku

  1. Indikátory dopadů na společnost

Bezpečnost

Nehody s mrtvými a vážně zraněnými

Stav dopravních komunikací; Stav chodníků

Děti mrtvé a vážně zraněné (dopr. nehody)

Všechna lehká zranění z dopr. nehod

Míra úmrtnosti na rakovinu, srdeční nemoci, dopr. Nehody a sebevraždy

Cesty na kole (roční index)

Míra obav z kriminality

 

% rezidentů, kteří se cítí "velmi bezpečně" po setmění v okolí bydliště

 

% rezidentů, kteří se cítí "velmi bezpečně" během dne v okolí bydliště

 

Lidé, kteří považují chůzi v místě jejich bydliště jako jednoduchou a bezpečnou

 

Kvalita života

% rezidentů spokojených se svou čtvrtí jako místem pro život

Kvalita chodníků

Průměrná spokojenost s místní komunitou

 

Spokojenost koncových uživatelů

 

Spokojenost s  autobusy

 

 

Spokojenost s železniční dopravou

 

 

% uživatelů spokojených s úrovní dopravních služeb poskytovaných místním úřadem

 

 

Stav dopravních komunikací; Stav chodníků

Základní dostupnost

Začleňování / sport / vzdělávání

% venkovských domácností s přístupem k HD do 13 min. chůze nebo k lepším autobusovým službám

 

 

Osoby v ekonomicky aktivním věku v domácnostech bez příjmu z  práce

 

 

% rezidentů s přístupem k základním službám do 500 m (15 min. chůze)

"Férovost", sociální inkluze

Dostupnost

% domácností bez přístupu k autu, které se dostanou do nemocnice HD během a) 30 min; b) 60 min.

 

 

Změny v dopravních proudech do centra města v dopr. Špičkách

Tabulka : indikátory dopadů na společnost

III)              Indikátory procesní

Indikátory procesní zahrnují například indikátor dodržování časového harmonogramu, finanční nákladnost, analýzu nákladů a přínosů jednotlivých opatření atd.

Monitorovací a evaluační plán by měl obsahovat strukturu sledovaných indikátorů, jejich počáteční a cílové hodnoty, zdroje data odpovědnosti a časový údaj o frekvenci sběru. Tyto údaje mohou být např. v následující tabulce.

Cíl

Indikátor

Hodnota stávající a cílová

Sběr dat – zdroj, frekvence

Odhad nákladů a personální zabezpečení pro sběr

Tabulka : Údaje k indikátorům v Monitorovacím a evaluačním plánu

Zdroj: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, pracovní . CDV, v.v.i., verze, 1. prosince 2015 (bude aktualizováno dle finální podoby)

 naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS